Stanovy spolku

Česká společnost pro Gestalt terapii, z.s.
Čl. I. Úvodní ustanovení

Česká společnost pro Gestalt terapii, z.s. (dále jen ČSGT), ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

ČSGT je dobrovolná, samosprávná, nekonfesní, nepolitická, profesní a odborná organizace s právní subjektivitou. Může pracovat samostatně, zavazovat se, nabývat práv, jednat s orgány státní správy a právnickými a fyzickými osobami u nás i v zahraničí.

Na základě rozhodnutí členské schůze se může ČSGT za účelem obhajování a prosazování společných zájmů a potřeb připojit k existujícím organizacím podobného zaměření u nás i v zahraničí za podmínky, že bude zachovaná právní subjektivita ČSGT. ČSGT se může za tímto účelem rovněž stát členem jiné organizace.

Činnost a práce ČSGT je podmíněna respektováním:

a) všeobecně platných právních předpisů

b) stanov a platných usnesení členské schůze a Výboru ČSGT.

Slova „Gestalt terapie“ označují vědecky podložený psychoterapeutický přístup a jeho praktickou aplikaci, která je centrem společných zájmů členů ČSGT. Samotné členství v ČSGT neopravňuje k oficiálnímu užívání označení „Gestalt terapeut“. K používání tohoto označení jsou oprávněni pouze absolventi výcviku v Gestalt terapii, kteří složili předepsanou certifikační zkoušku.

Čl. II. Název a sídlo

Název spolku je Česká společnost pro Gestalt terapii, z.s./zapsaný spolek (dále jen „Spolek“). V mezinárodním styku může používat název „Czech Society for Gestalt Therapy“ a zkratku CSGT.

ČSGT má své sídlo v Přerově na adrese Poliklinika MENS, nám. Přerovského povstání 2803/1.

Čl. III. Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

Čl. IV. Poslání a cíle spolku

Posláním spolku je sdružování občanů s odborným zájmem o studium a rozvoj Gestalt psychoterapie, podpora jejich odborného růstu a ochrana jejich profesních zájmů.

Hlavní cíle spolku jsou:

a) Upevňovat, prosazovat a rozšiřovat praktické uplatňování Gestalt psychoterapie v České republice, zejména v oblasti zdravotnictví a pomáhajících profesí, a usilovat o její formální uznání v psychoterapii a poradenství jako významného současného psychoterapeutického přístupu.

b) Obhajovat profesní zájmy psychoterapeutů sdružených v ČSGT v jednáních, které souvisí s poskytováním psychoterapeutické péče především Gestalt psychoterapie a v tomto ohledu spolupracovat s jinými sdruženími příbuzného zaměření v České republice i v zahraničí.

c) Účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji koncepce poskytování psychoterapie v České republice, podávat koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a institucím a v tomto ohledu spolupracovat s jinými sdruženími příbuzného zaměření.

d) Stimulovat odborný růst členů ČSGT, stanovovat a prosazovat podmínky pro zajištění co nejvyšší úrovně jejich profesionální kompetence a etiky.

e) Působit tak, aby veřejnost byla chráněna před nekvalifikovaným prováděním Gestalt psychoterapie. Vyjadřovat se k úrovni odborné kompetence psychoterapeutů hlásících se ke Gestalt psychoterapii včetně otázek týkajících se profesní etiky.

f) Přispívat k odbornému vzdělávání v Gestalt psychoterapii.

Čl. V. Hlavní činnost spolku

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem naplnění účelu a cílů popsaných v čl. IV. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a) Organizování pravidelných setkání členů spolku.

b) Provozování webových stránek www.csgt.cz.

c) Vyvíjení vlastní ediční činnosti.

d) Organizování a podílení se na výzkumu v oblasti psychoterapie, především se zaměřením na Gestalt psychoterapii.

Vedlejší hospodářská činnost spolku

1 . Organizování konferencí, vzdělávacích seminářů a dalších odborných akcí.

2. Správa vlastního majetku. Účel vedlejší hospodářské činnosti spočívápodpoře  hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z této  vedlejší hospodářské činnosti spolku  lze použít pouze pro spolkovou činnost  včetně správy spolku. 

Čl. VI. Členství ve Spolku
1. Členství v ČSGT je dobrovolné, individuální a výběrové.

Členem ČSGT se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která je zletilá a plně svéprávná , občansky bezúhonná a souhlasí se stanovami ČSGT.

2. Členství v ČSGT může být řádné nebo čestné.

Řádným členem ČSGT se může stát osoba, která naplnila podmínky absolvování komplexního výcviku v Gestalt psychoterapii. O přijetí tohoto člena rozhoduje Výbor ČSGT na základě doporučení Odborné rady ČSGT.

Čestným členem ČSGT se může stát osoba, která se obzvlášť zasloužila o Gestalt terapii nebo o rozvoj ČSGT.

O řádné členství v ČSGT je nutno požádat písemně.

Uchazeč o přijetí může být odmítnut bez udání důvodů.

O udělení Čestného členství v ČSGT rozhoduje Výbor ČSGT na základě návrhu Odborné rady. O čestné členství nelze žádat.

3. Práva členů Spolku

Každý člen ČSGT má právo:

a) Účastnit se akcí a zasedání ČSGT.

b) Využívat informační fondy ČSGT a výhody z kooperačních vztahů mezi ČSGT a ostatními partnery.

c) Být přítomen na zasedáních a rokováních, na kterých se projednává jeho činnost v ČSGT.

d) Být informován o všech usneseních a rozhodnutích Výboru ČSGT, nahlížet do záznamů, zápisů a běžné agendy ČSGT.

d) Podávat návrhy a podílet se na tvorbě strategie a koncepci činnosti ČSGT, svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, týkajících se ČSGT, vznášet podněty k činnosti, stížnosti a žádat jejich prošetření.

e) Být přijat a vyslechnut na nejbližším zasedání Výboru, obdržet písemnou odpověď na svůj podnět po nejbližším zasedání Výboru a podávat odvolání vůči rozhodnutím Výboru členské schůzi ČSGT.

f) Požadovat pomoc od ČSGT v rámci jejích možností v odborných nebo pracovně-odborných sporech a jednáních s různými organizacemi nebo institucemi.

Každý řádný člen ČSGT má právo:

a) Účastnit se rozhodování a hlasování členské schůze ČSGT.

b) Být pověřený zastupováním zájmů ČSGT při jednáních, která souvisejí s posláním a cíli ČSGT.

c) Volit a být volen do funkcií v ČSGT, nebo být pověřený zastupováním zájmů ČSGT při jednáních, která souvisejí s posláním a cíli ČSGT.

4. Povinnosti členů Spolku

Každý člen ČSGT je povinen:

a) Dbát na profesionální a morální kredit svého působení v roli psychoterapeuta, dodržovat zásady kolegiality, spolupráce a zvyšovat svoji profesionální úroveň.

b) Dodržovat stanovy ČSGT a usnesení a rozhodnutí přijatá jejími orgány.

c) Řídit se Etickým kodexem, který vydala Česká psychoterapeutická společnost LS JEP.

d) Chránit informační fondy, výhody z členství a zájmy ČSGT před zneužitím.

e) Dostavit se na zasedání Výboru, pokud byl k tomu písemně vyzván výkonným předsedou nebo jeho pověřeným zástupcem.

f) Platit roční členský příspěvek, jehož výši stanoví Výbor ČSGT a schvaluje  členská schůze. Členský příspěvek je splatný do 1. 5. každého kalendářního roku.

5. Zánik členství

a) vystoupením člena písemným oznámením

b) nezaplacením členského příspěvku, a to ani v přiměřené době určené spolkem ve výzvě k zaplacení , ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn

c) úmrtím člena.

d) vyloučením na základě rozhodnutí Výboru , pokud člen  závažně porušil povinnost vyplývající z členství  a v přiměřené lhůtě nápravu neujednal  ani po výzvě spolku , Člen  může do 15 dnů od doručení navrhnout, aby rozhodnutí Výboru  o vyloučení přezkoumala členská schůze.

e) zánikem spolku.

Článek VI. Seznam členů

Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, tel.číslo/email.

Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí pověřený člen Výboru. Zápis do seznamu členů je proveden ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výmaz  člena ze seznamu členů  je proveden ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

Výbor ČSGT je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

Seznam členů je zpřístupněn všem členům spolku a je uložen v sídle spolku. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

Seznam členů je neveřejný.

Článek VII. Orgány ČSGT

Organizační strukturu Spolku tvoří:

A. Členská schůze

B. Výbor v čele s předsedou a dvěma místopředsedy

C. Odborná rada v čele s tříčlenným předsednictvem

D. Kontrolní komise v čele s předsedou

A. Členská schůze:

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

  • Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku, kteří se jejího zasedání zúčastní. Na členskou schůzi musí být všichni členové písemně pozváni nejméně 30dní před  jejím konáním. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat program jednání.
  • Členská schůze je svolávána předsedou nebo místopředsedou nejméně 1x ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. V případě, že členskou schůzi předseda nesvolá do jednoho měsíce od podání žádosti, mohou svolat členskou schůzi tito členové sami.
  • Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna většina členů.
  • Člen spolku se zúčastňuje jednání členské schůze osobně nebo zastoupen  zmocněncem na základě písemné plné moci.
  • Nesejde-li se většina členů, může svolavatel svolat mimořádnou členskou schůzi, konanou téhož dne, za účasti všech přítomných členů, včetně zmocněnců dle bodu 4.
  • Členská schůze řádná i mimořádná rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas.
  • Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných době usnášení, každý člen má 1 hlas
  • Členská schůze:
   1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku, kterou předkládá Výbor,
   2. určuje hlavní zaměření spolku
   3. volí Výbor spolku
   4. volí kontrolní komisi,
   5. schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující rok,
   6. potvrzuje, mění nebo ruší rozhodnutí Výboru
   7. řeší stížnosti a odvolání členů vůči rozhodnutím Výboru
   8. rozhoduje o zřizování a rušení pobočných spolků, pracovišť a zařízení spolku,
   9. schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,
   10. rozhoduje o zrušení, fúzi, rozdělení a přeměně spolku  a o majetkovém vypořádání,
   11. má právo vyjadřovat se ke všem projektům spolku a rozhoduje o ostatních záležitostech spolku, k nimž si rozhodnutí vyhradí.
   12. Schvaluje výši členských příspěvků
   13. Rozhoduje o vytvoření pobočných spolků
B. Výbor:

Výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku.

Výbor koordinuje činnost Spolku mezi zasedáními Členské schůze ve smyslu platných stanov a usnesení, přijatých Členskou schůzí.

Výbor, který má 5-9 členů, volí na čtyřleté funkční období Členská schůze tak, že nadpoloviční většina členů Výboru je volena z členů Odborné rady.

V čele Výboru stojí předseda ČSGT a dva místopředsedové, zvolení členy Výboru. Jedna osoba může být zvolena předsedou nejvíce na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období. Předseda a místopředsedové zastupují Spolek navenek a mají právo podepisovat za Spolek listiny a smlouvy. Výbor se schází minimálně jednou za šest měsíců.

Výbor dále:

a) svolává zasedání Členské schůze ve stanoveném termínu nebo podle potřeby;

b) zabezpečuje chod ČSGT po stránce hospodářské, administrativní a odborné, rozhoduje o způsobu zabezpečení těchto činností, o jejich pracovní náplni a o způsobu jejich případného odměňování, a v případě potřeby si k realizaci těchto činností vytváří pomocné orgány;

c) organizuje hlavní a vedlejší hospodářskou činnost za účelem získání vlastních finančních prostředků a zdrojů, potřebných pro činnost ČSGT, uzavírá smlouvy a dohody se spolupracujícími subjekty;

d) v případě potřeby pověřuje jednáním v zájmu ČSGT vybrané členy nebo též další osoby;

e) zodpovídá Členské schůzi za stav hospodaření v ČSGT, předkládá jí návrh finančního rozpočtu a výše členských příspěvků;

f) Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

g) rozhoduje o přijetí nových členů a čestných členů podle pravidel popsaných v čl. VI těchto stanov.

h) rozhoduje o zániku  členství.

C. Odborná rada:

Odborná rada (dále jen OR) v ČSGT garantuje odbornou úroveň a etiku činnosti Spolku.

Členem OR se může stát řádný člen ČSGT, který naplnil podmínky absolvování komplexního výcviku v Gestalt psychoterapii včetně složení závěrečné certifikační zkoušky, jak je stanovuje EAGT a jak je ve své výcvikové příručce specifikuje Institut Dialog. K přijetí za člena OR postačuje, když řádný člen Výboru ČSGT oznámí, že vykonal certifikační zkoušku a že má zájem být členem OR. Každý člen OR má právo účastnit se rozhodování a hlasování OR ČSGT.

OR má významný poradní hlas ve věcech rozhodování Výboru. Doporučení nebo schválení Odbornou radou je nutné:

a) v otázkách týkajících se přijetí nových řádných členů a čestných členů dle článku VI těchto stanov.

b) v otázkách změn stanov ČSGT.

c) v dalších otázkách, pokud tak rozhodne Členská schůze nebo Výbor ČSGT.

OR má právo se vyjadřovat ke všem aspektům činnosti ČSGT i bez vyzvání jiným orgánem Spolku. OR může předávat svá stanoviska a návrhy jak Výboru, tak přímo Členské schůzi.

Členové OR tvoří nadpoloviční většinu Výboru ČSGT.

OR volí ze svých členů tříčlenné předsednictvo v čele s předsedou OR. Předsednictvo svolává zasedání OR v případě potřeby, nejméně však jednou ročně. Předsednictvo OR se může účastnit jednání Výboru ČSGT.

Úkolem předsednictva je mimo jiné zjistit stanovisko či vyjádření členů OR k projednávaným otázkám. Toto stanovisko může být zjištěno i jinou spolehlivou formou, než je presenční (např. korespondenční písemně nebo elektronickou poštou).

K rozhodnutí OR je třeba získat souhlasné vyjádření dvoutřetinové většiny všech členů OR.

V otázce přijímání žadatelů o řádné členství, OR může žadatele vyzvat k předložení potřebných informací, potvrzení nebo jiných materiálů, případně ho pozvat k osobnímu pohovoru. Na základě takto získaných informací OR posuzuje, zda žadatel svým vzděláním a výcvikem naplňuje odborná a etická kritéria požadovaná ČSGT.

D. Kontrolní komise:

Kontrolní komise je tříčlenný nezávislý kolektivní orgán v čele s předsedou, který je volený Členskou schůzí na dobu čtyř let. Členové kontrolní komise nesmí být současně členy jiných orgánů Spolku.

Kontrolní komise vykonává revize hospodaření ČSGT a kontroluje dodržování předpisů a stanov a o výsledcích informuje příslušné orgány s návrhem na nápravná opatření. Za svou činnost odpovídá Členské schůzi. Předseda kontrolní komise má právo zúčastňovat se všech rokování a jednání orgánů ČSGT s hlasem poradním. Členové kontrolní komise nesmí být pověřováni jinou funkcí a nesmí vstupovat do hospodářsko-právních vztahů v ČSGT bez souhlasu Členské schůze. Výbor ČSGT nemá právo zasahovat do rozhodnutí kontrolní komise a ovlivňovat její činnost.

Ukončení funkce v orgánech Spolku:

Funkce je ukončena uplynutím volebního období nebo rezignací. Rezignace na funkce v jednotlivých orgánech Spolku musí být podána písemnou formou nebo elektronickou poštou na adresu Výboru. Ukončení funkce je platné dva kalendářní měsíce po doručení rezignace Výboru ČSGT.

Článek VIII. Hlasovací řád

Hlasovací právo v ČSGT má pouze Řádný člen.

Zasedání nebo rokování Členské schůze ČSGT je usnášeníschopné, když je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a) na zasedání nebo rokování je přítomna většina  členů s právem hlasovacím;

b) na zasedání nebo rokování je přítomný jakýkoliv počet členů s právem hlasovacím, jestliže všichni řádní členové byli nejméně 30 dnů předem písemně informováni a pozváni;

c) usnesení členské schůze je platné, pokud o jeho přijetí rozhodne nejméně 3/5 většina přítomných členů;

d) pokud nebylo možné hlasováním přijmout rozhodnutí z důvodu poměru hlasů, může předsedající otevřít diskusi o předmětu hlasování a poté vyhlásit druhé kolo hlasování;

e) hlasování na Členské schůzi se vykonává zvednutím ruky, přičemž je vždy třeba výslovně zjišťovat i počet členů, kteří se hlasování zdrželi. Volby Výboru a revizní komise, hlasování o vyloučení nebo o odvolání člena proti vyloučení jsou tajné;

f) Výbor ČSGT může považovat za vyjádření členské základny též hlasování korespondenčním způsobem (písemné referendum), které se dotýká jednoho konkrétního bodu. Otázka musí být všem členům s právem hlasovacím odeslána písemně nebo elektronickou poštou nejméně 30 dní před uzavřením hlasování. Při takovém způsobu hlasování je rozhodnutí platné, pokud se k němu vyjádří nadpoloviční většina řádných členů. K rozhodnutí je třeba 3/5 většiny došlých hlasů.

g)O každém zasedání a rokování orgánů ČSGT je vyhotoven zápis, který podepisuje předseda a další člen Výboru, zpravidla místopředseda. Protokol musí být natolik podrobný, aby bylo možné přezkoumat platnost rozhodnutí s ohledem na stanovy ČSGT.

h) Hlasování Výboru je platné, pokud se ho účastní nadpoloviční většina členů Výboru, přičemž o výsledku hlasování rozhoduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru. Nepřítomní členové Výboru mohou písemně pověřit některého z přítomných členů Výboru, aby hlasoval za ně. Hlasování Výboru lze provést i korespondenčním způsobem písemně nebo elektronickou poštou.

ch) Hlasování OR je platné, pokud se ho účastní 2/3 členů OR a o jeho výsledku rozhoduje souhlas nejméně dvoutřetinové většiny všech členů OR. Hlasování OR lze provést i korespondenčním způsobem písemně nebo elektronickou poštou. Otázka musí být všem členům OR odeslána nejméně 30 dní před uzavřením hlasování. Za dodržení uvedených podmínek lze u hlasování OR kombinovat hlasování prezenční a korespondenční.

Článek IX. Majetek a hospodaření

ČSGT má ve vlastnictví hmotný a nehmotný majetek nabytý v průběhu své existence,  který spravuje v souladu se všeobecně platnými předpisy a stanovami. Majetek tvoří:

a) majetek daný do užívání ČSGT za podmínek stanovených smlouvami uzavřenými mezi ČSGT a příslušnými právními subjekty;

b) majetek nabytý vlastní aktivitou ČSGT a jejích členů.

Zdrojem pro tvorbu majetku ČSGT jsou příjmy z vlastních aktivit souvisejících s předmětem činnosti ČSGT, peněžních a věcných darů, účelových dotací a příspěvků.

Spolek vede písemnou evidenci svého majetku.

Majetek a finanční prostředky společnosti slouží výhradně k zabezpečení úkolů, cílů a poslání ČSGT.

Převod majetku je možný pouze na základě smlouvy s právním subjektem.

ČSGT má vlastní účet.

ČSGT vede účetní dokumentaci, která zachycuje všechny příjmy a výdaje ČSGT.

Odměňování v ČSGT se řídí zásadami odměňování, které vydá Výbor a schválí Členská schůze ČSGT. 

Článek IX. Zánik spolku 
 1. Spolek zaniká:
  1. Zrušením s likvidací  z rozhodnutí členské schůze,
  2. Zrušením soudem  dle § 268 NOZ
  3. Fúzí
 2. Rozdělením
 3. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání v rámci likvidace s tím, že likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným zaměřením.
 4. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejícího odstavce zajišťuje Výbor.  Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí členské schůze o zrušení  spolku.

Návrh na dobrovolný zánik ČSGT může Výboru podat kterýkoliv řádný člen ČSGT. Návrh je projednán na nejbližším zasedání Členské schůze.

Likvidaci majetku při zániku ČSGT vykonává likvidátor, kterého jmenuje Členská schůze případně soud .

Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům Spolku.

Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od data, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

 Článek X. Závěrečná ustanovení

ČSGT může na základě rozhodnutí Členské schůze vydat organizační a jednací řád ČSGT.

ČSGT má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní a správní orgány s peticemi.

Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 25.4.2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 25.4.2015.

Znění těchto stanov je účinné od 26.4.2015.

 

V Ostravě dne 25. 4. 2015

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Víc informací

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani jinak poskytovány třetím osobám.

Zavřít