Změna v gestalt terapii + Hlavně nepřekážet: kompetence k využití teorie pole v psychoterapeutické praxi

Jan Roubal

Jan Roubal je psychoterapeut a psychiatr. Vyučuje psychoterapii na katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se účastní práce Centra pro výzkum psychoterapie. Založil a vede Výcvik integrace v psychoterapii a výcvik Gestalt Studia, pracuje jako supervizor a lektor psychoterapeutických výcviků v ČR i mezinárodně. Vede výzkumnou komisi Evropské asociace pro gestalt terapii. Spolu-editovat knihy „Současná psychoterapie“ (Portál, 2010), „Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact.“ (FrancoAngeli, 2013) a „Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy (Cambridge Scholars Publishing, 2016).

Psychospirituální krize - křižovatky a pasti osobního rozvoje

Michal Petr

Vystudoval psychologii na FF UP, držitel odborného certifikátu Evropské asociace pro gestalt terapii. Členství v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a Paramita. Autor první akademické práce o enneagramu v ČR a knihy Mezi duší a Duchem. Má soukromou terapeutickou praxi. V konzultační činnosti se specializuje na párové a individuální poradenství a terapii, psychospirituální doprovázení a praktické využití enneagramu.  V lektorské činnosti se zaměřuje na navyšování emoční inteligence, stres management a enneagram. Používá holistické modely směřující k funkční změně a rozšíření osobní kompetence. Zajímá se o neverbální komunikaci, psychospirituální metody léčení a o možnosti řešení a zvládání náročných životních situací.

Klient a terapeut – hľadajúci bezpečie, lásku a uznanie ?

Tomáš Divéky

Mám 35 rokov, žijem s manželkou v Trenčíne, kde pracujem na Psychiatrickej klinike FN Trenčín a vo vlastnej praxi ViaIntegra. Na klinike sa venujem najmä skupinovej psychoterapii závislých pacientov a pacientov s borderline poruchou osobnosti. Vo svojej súkromnej praxi sa venuje individuálnej a párovej terapii. Výcvik v GT som absolvoval v inštitúte Dialog. Vo svojom ďalšom vzdelávaní v GT pokračujem vo výcvikovej skupine vedenou Jayom Levinom a Tali Levine Bar – Yoseph v Brne a na Slovensku v supervíznom worksope pod vedením Jaya Levina.

Práce s tělem pomocí metody TRE jako podpora terapeutického procesu

Jana Horsáková

Pro mne je základ cítit, že se vyvíjím. Od roku 1997 medituji, současně se považuji za praktika a realistu. Žiji ve šťastném manželství a vychováváme 2 děti. Mám soukromou terapeutickou praxi. Vedle psychoterapeutické péče nabízím i průvodcovství technikou TRE. Často ke mně přichází lidé s posttraumatickými symptomy, s úzkostmi a depresemi. Nejvíce zkušeností pro terapeutickou práci čerpám z 8 let psychosociální rehabilitace s lidmi s duševním onemocněním. Výcvik v Gestalt terapii jsem absolvovala v roce 2004. V roce 2016 jsem ukončila výcvik v TRE a aktuálně jsem v ČR jediný certifikovaný průvodce touto po světě známou technikou.

Nediferencované pole

Juraj Rektor

Psychiatr, vede Psychosociální centrum v Přerově. Trenér a supervizor Institutu Dialog a GATLA

Kdo je tady Gestalt? Netradičně divadelně pojatá přednáška na třaskavé téma.

Adam Suchý, Miroslav Světlák, David Čáp

Zábavná i vzdělaná trojice osvědčených spoluautorů, která se v pracovním čase věnuje klinické psychologii, psychoterapii, vědě a výzkumu, výuce, šikaně, mindfulness a podobným odborným libůstkám.

Gestalt Theatre Therapy

Tomáš Andrášik

Tomáš je psychoterapeut ve výcviku, žije v Brně, kde také rozvíjí Gestalt theatre prostřednictvím organizace workshopů a sebezkušenostních skupin. Mimo to je lektorem sebezkušenostních kurzů a dramatické výchovy na Pedagogické fakultě MU. K propojování psychoterapie s divadelními technikami jej vede také mnohaletá herecká i lektorská zkušenost s divadelní improvizací či paradivadelními systémy jako divadlo Forum či Playback.

Príbeh ako možnosť integrácie traumy v terapii s dieťaťom

Erika Bíliková

Klinická psychologička a psychoterapeutka pracujúca s deťmi a dospelými v súkromnej praxi.

Gestalt a spiritualita. Specifické formy narušení v rámci kontaktu u věřících klientů

Pavel Moravec

PhDr. Pavel Moravec je katolický kněz. Po pěti letech pastorační praxe vystudoval dálkově jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, kde v současné době dokončuje disertační práci na téma Souvislosti spirituality, osobnosti a dysfunkčního chování. Je absolventem výcviku Getstalt – Dialog G8. V současné době má vlastní praxi a také vyučuje na FF MU v Brně a na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Fenomenologie: Mindfulness dle Edmunda Husserla

Miroslav Světlák

Gestalt psychoterapeut, klinický psycholog, přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU.

Dominance a submise, opomíjená dimenze lidských vztahů

Pavel Pařízek

Mgr. Pavel Pařízek, psycholog a psychoterapeut, provozuje soukromou praxi v Praze a výzkumně se zabývá hierarchiemi z pohledu evoluční psychologie.

Mezi bezmocí a aktivismem

Václav Pfeifer-Mikolášek

Václav Pfeifer-Mikolášek, narozen 1983 v Praze. Po studiu informatiky v Plzni následovalo doktorské studium ve Vídni. Od roku 2013 studuje psychoterapii na Univerzitě Sigmunda Freuda a geštalt při IG Wien. Člen rady AAGT. Pracuje jako psychoterapeut ve výcviku na univerzitní klinice a v soukromé praxi.

Já, ty a dialog

Jana Olachová

Mgr. et Bc. Jana Olachová pracuje více než 13 let na psychiatrii v nemocnici v Ostrově nad Ohří na pozici arteterapeutky. V současné době vede Denní psychoterapeutický stacionář a je zapojena do projektu Destigmatizace, který je součástí probíhající reformy psychiatrické péče.

Dítě v centru zájmu - metoda skupinové práce s rodinami pohledem gestalt teorie

Tomáš Kvapilík + Jitka Mansfeldová

Tomáš Kvapilík je psycholog a psychoterapeut ve výcviku (Gestalt Studia). Po dokončení studií pracoval jako terapeut v komunitě pro drogově závislé. V současné době provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, působí v pozici psychologa v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím a jako externí lektor vyučuje program MBA na brněnské University of Applied Management.

Jitka Mansfeldová absolvovala studium psychologie na FSS MU, aktuálně je frekventantkou Gestalt studií. Po absolutoriu působila mimo psychologickou praxi a následně krátce pracovala jako školní psycholog na ZŠ. Od roku 2014 působila jako dětská psycholožka a terapeutka v Centru rodinného poradenství a krizovém centru pro děti Spondea, kde stála na počátku vzniku a aplikace programu Dítě v centru do praxe.

Gestalt a křesťanství aneb může být křesťanství ve tvaru?

Tibor A. Brečka

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA je krizový intervent, psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, American Psychological Association, České kriminologické společnosti a mimořádný člen Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska. V Asociaci Bezpečná škola je vedoucím sekce psychologie. Působí na Ústavu humanitních věd Newton College a.s. Praha, katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, a je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Mj. působí jako duchovní pro složky IZS a je tajemníkem Křesťanské policejní asociace.

Přesahy gestalt terapie do práce s psychedelickými stavy a jejich důsledky v projektu „Líheň“

Vít Knop, Filip Tylš, Peter Zach, Aneta Dorazilová, Petr Michal

  • Mgr. Michal Petr – psycholog, terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání, člen EAGT, www.michalpetr.com
  • MUDr. Filip Tylš PdD – psychiatr, neurovědec, frekventant 5. ročník IVGT se soukromou praxí, spoluzakladatel CZEPS
  • Mgr. Aneta Dorazilová – psycholog ve zdravotnictví, absolventka výcviku v Gestalt terapii (Dialog)
  • Mgr. Peter Zach – psycholog ve zdravotnictví, frekventant výcviku Gestalt studia
  • MUDr. Knop Vít – psychiatr, frekventant výcviku Gestalt studia
Transsexualismus: zkušenosti s diagnostikou a terapií

Adam Suchý

PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut, člen trenérského týmu Institutu Dialog. Působil ve FN Olomouc, nyní vede soukromou ordinaci v Prostějově.

Pole otec-matka-dítě v terapii dětí rozcházejících se rodičů

Taťána Šimečková + Gabriela Vykypělová

Závislost jako kreativní přizpůsobení

Zdeněk Faldyna, Kateřina Havránková

MUDr. Zdeněk Faldyna je primářem psychiatrického oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, převážně se věnuje problematice závislostí. V roce 2003 absolvoval výcvik v GT v institutu Dialóg SK. Kateřina Havránková je staniční sestra na oddělení pro léčbu závislostí ve Vojenské nemocnici Olomouc. Terapeutický výcvik absolvovala u IGAP v roce 2012.

Gestalt v pohybu

Klára Kolofíková

Psycholožka, terapeutka. Absolventka Gestalt Dialogu (G3) a výcviku Taneční pohybové terapie (Tanter). Pracuje v oblasti závislostí a v soukromé praxi. Dlouhodobě se věnuje současnému tanci, taneční improvizaci a fyzickému divadlu.

Dialektická behaviorální terapie

Pavla Linhartová

Autorka pracuje jako psycholog na Psychiatrické klinice FN Brno a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Dialog. Aktuálně dokončuje doktorandské studium na Lékařské fakultě MU, během kterého se zaměřuje na hraniční poruchu osobnosti a biologické a psychoterapeutické možnosti léčby této poruchy. Absolvovala DBT skills training v Manchesteru organizovaný společností British Isles DBT Training a spolupracuje s Psychosomatickou klinikou v Mannheimu (Německo), která se specializuje na DBT terapii.

Raný vývoj Gestalt dětí

Michal Černík

Michal Černík pracuje jako psycholog u Hasičského záchranného sboru, kde se věnuje krizové intervenci, psychoterapii a poradenství. Dlouhodobě se jeho odborný zájem soustředí na problematiku posttraumatické péče. Nejdominantnější figura v jeho současném životě se jmenuje Toníček, proto ho v posledním roce mnohem více zajímají vývojové teorie a témata dobrého rodičovství.

Etický zvrat, žité a hermeneutika dôvery v psychoterapii + Čí je cit? Vzájemné spoluutváření subjektivity a objektivity

Ján Ballx

Ján Ballx je psychiater, psychoterapeut a maliar. Lekársku fakultu vyštudoval v Brne, ako psychiater začínal v Nitre, pracoval niekoľko rokov v Londýne, teraz už viac ako 10 rokov pôsobí vo vlastnej súkromnej praxi v Bratislave. Bol zakladajúcim prezidentom SAGT aj podpredsedom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Pravidelne vystavuje svoje výtvarné diela na Slovensku, taktiež je aktívny vo výskume aj v popularizácii psychiatrie a psychoterapie. Je ženatý a otec 2 detí.

Čí je cit? Vzájemné spoluutváření subjektivity a objektivity

Martin Černý

MUDr. Martin Černý, Ph.D. je psychiatr, psychoterapeut, hudebník. Lékařskou fakultu vystudoval v Plzni, jako psychiatr začínal v Psychiatrické léčebně Bohnice; založil a vedl denní stacionář na Psychiatrické klinice v Praze; zajímá se o výzkum; nyní působí především v soukromé praxi. Zakládající člen jazzrockové fusion kapely, pro níž vytváří vlastní repertoir. Další zájmy: jóga, spiritualita,… Je ženatý, otec dvou synů.

Sociálne hranice a hranice agresivity

Peter Klubert, Rastislav Bílik

  • Peter Klubert – klinický psychológ, gestalt terapeut
  • Rastislav Bílik – klinický psychológ, gestalt terapeut
Hlad a výživa naší sebehodnoty

Elena Křivková (s Alenou Vávrovou)

Gestalt terapeut, psychiatr a supervizor, lektor výcvikových institutů IVGT a Gestalt studia, specializuje se na propojování psychoterapeutické a psychiatrické péče a problematiku poruch osobnosti. Žije a působí v Hradci Králové.

Hlad a výživa naší sebehodnoty

Alena Vávrová (s Elenou Křivkovou)

Alena Vávrová – Gestalt terapeutka a psycholožka pro děti a rodiče, lektorka IVGT a Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT, kromě přímé práce s klienty se věnuje vzdělávání dětských terapeutů, specializuje se na využití terapeutického pískoviště Sandplaying. Má soukromou praxi v Praze.

Nenávidím tě, neopouštěj mě!

Darina Fialová + Elena Křivková

PhDr Darina Fialová, gestalt terapeut, klinický psycholog, supervizor, lektor výcvikového institutu Gestaltstudia. Jako terapeut pracuje s dětmi i dospělými, jednotlivci, páry, rodinami i skupinami. Ve všech modalitách své práce využívá práci s tělem. Působí v Kostelci nad Orlicí.

Profil Eleny Křivkové tady.

Proč by se Gestalt terapie měla zajímat o psychedelika a psychedelika o Gestalt

Rita Kočárová

Mgr. Rita Kočárová je PhD studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve výzkumném programu Sociální psychiatrie, frekventantka výcviků Gestalt a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, zakladatelka Beyond Psychedelics a výkonná ředitelka multidisciplinární globální konference o psychedelikách Beyond Psychedelics 2018. Je také spoluzakladatelkou České psychedelické společnosti. Jako výzkumnice se zabývá účinkem psilocybinu na zdravých dobrovolnících v rámci klinické studie v NUDZ, ayahuascou a nově i 5-MeO-DMT obsahujícím sekretem z ropuchy Bufo alvarius. Ve své práci se zaměřuje na mechanismus terapeutického účinku psychedelik na psychologické úrovni, jejich terapeutické využití, studií výzkumů s psychedeliky a delirogeny realizovaných v 60. letech v bývalém Československu a také komplexním přístupem k závislostem. Některé z těchto témat intenzivně studovala během své výzkumné stáže v centru Takiwasi v Peru v roce 2014, kde se psychoterapie a psychoaktivní rostliny včetně ayahuasky používají k rehabilitaci drogově závislých. V České republice dále pracovala jako streetworker pro závislé uživatele drog v organizaci Podané ruce, o.s.. Je členkou platformy Závislosti komplexně, byla členkou organizačního výboru Mezinárodní transpersonální konference 2017 a konference Racionální drogové regulace.

Všímavé jedení (a co na to Perls?)

Petra Mocová

Petra Mocová pracuje jako gestalt terapeutka (Alivio Praha) a zároveň se věnuje výživovému poradenství ve společnosti STOB. Jídlo je její soukromou i profesní vášní. Absolvovala výcvik MB-EAT (Mindfulness-Based Eating Awareness Training), který propojuje pole terapie a výživy.

Vytrvalost v běhu-vytrvalost v terapii

Kateřina Fantová

Vystudovala jsem psychosociální studia na HTF UK,absolvovala jsem 5 lety výcvik v Instepu a nyní jsem v postgraduálním psychoterapeutickem vzdělávání projektu Gestalt plus. Pracuji jako psychoterapeutka, vytrvalostně běhám a používám zkušenosti a poznatky z vytrvalostního pohybu v praxi s klienty i v seberozvoji. Mám tři syny, manžela, psa a agamu.

Když je to hustý - aneb hledáme cestu těžkými emocemi skrze naše tělo

Tomáš Komárek (se Sylvií Tichotovou)

PhDr. Tomáš Komárek, Ph.D.: Absolvent DAMU Praha a psychologie FF UK. Má vlastní terapeutickou praxi v Trutnově zaměřenou na individuální terapii adolescentů a dospělých. Nabízí také párové terapie a manželské poradenství. Externě spolupracuje se školami jako mentor v gestalt modalitě a učí na Pedagogické fakultě v Hradci Králové budoucí učitele psychologii a sociální dovednosti.

Když je to hustý aneb hledáme cestu těžkými emocemi skrze naše tělo

Sylvie Tichotová (s Tomášem Komárkem)

Mgr. Sylvie Tichotová: má psychoterapeutickou praxi zaměřenou na práci s dětmi a dospívajícími v Poděbradech. Kromě toho vyučuje psychologické předměty na Pedagogické fakultě UHK. Je absolventkou Gestalt výcviku IVGT a postgraduálního výcviku GTDA. V minulosti pracovala jako psycholog a psychoterapeut v oblasti klinické psychologie, rodinného poradenství a NZDM.

Vnímání aury: Integrace transpersonální zkušenosti v Gestalt teorii

Martin Krajča

Absolvent prezenční části výcviku IVGT 2015. Dlouhodobě žije témata transpersonální psychologie a spirituality. Oblasti integrace transpersonálních zážitků a Gestalt terapie se věnuje ve svém volném čase, nad rámec běžné psychoterapeutické a psychologické praxe s dětmi, rodinami a dospělými. Magisterskou práci obhájil na téma zážitků blízkosti smrti (Near-death experience). V letech 2009-2010 vyučoval na FSS MUNI v Brně předmět transpersonální psychologie a nezvyklé prožitky. V letech 2010-2012 byl na stáži v meditačním retreatovém centru v Asii. Působil jako interní konzultant na help-lince v Diabasis.

Rôzne druhy ticha ako forma kontaktu

Lucia Orlická (s Genovévou Almássyovou)

Psychologička, gestalt terapeutka, po 18 rokoch práce na Slovenskej akadémii vied vo výskume a prednáškovej činnosti pracuje od r 2013 v súkromnej psychoterapeutickej praxi v Bratislave.

Ticho ako projekčné plátno

Genovéva Almássyová (s Luciou Orlickou)

Psychiatrička a gestalt terapeutka, po 11-ročnom pôsobení v Pinelovej nemocnici v Pezinku a 5 rokoch v súkromnej terapeutickej praxi teraz pracuje ako primárka psychiatrického oddelenia Albertinum, v Žamberku.

Improgestalt

Adéla Plačková

Roku 2013 jsem ukončila studium oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a od téhož roku pracuji jako psycholožka v Dětském diagnostickém ústavu v Bohumíně. Od roku 2018 pracuji rovněž s dospělými klienty v rámci své soukromé psychologické praxe, také vedu terapeutické skupiny s dětmi a mládeží a vzdělávání pěstounů pod Rodinným a komunitním centrem Chaloupka v Ostravě. Jsem absolventka prezenční části akreditovaného dlouhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii (DIALOG Brno, výcviková skupina G-8). Od září 2017 jsem pak stálou a aktivní členkou improvizační skupiny All Imp a hostující hráčkou skupiny ODVAZ v Ostravě.

Gestalt a psychoterapie psychóz

Dominika Trmalová (s Andrejem Biskupičem)

Mgr. Dominika Trmalová, klinická psycholožka, aktuálně je vedoucí psycholožkou v DPS Ondřejov na Oddělení pro psychotické a neurotické poruchy, absolventka Institutu Dialog (G-8).

Gestalt a psychoterapie psychóz

Andrej Biskupič (s Dominikou Trmalovou)

Mgr. Andrej Biskupič, psycholog ve zdravotnictví, aktuálně pracuje v DPS Ondřejov na Oddělení pro psychotické a neurotické poruchy, absolvent Institutu Dialog (G-8).

Ondřej Ženka

Ondřej Ženka je psycholog a psychoterapeut. Vychází z gestalt přístupu a prozkoumává práci s časovou perspektivou jak v práci s klienty v soukromé praxi, tak při vedení skupin nebo práci v organizacích.

Využívání projektivních obrazových symbolů

Milan Bobek

Psycholog, lektor osobního rozvoje, VŠ vyučující, akreditovaný kouč a supervizor 3. stupně. Je spolumajitelem a manažerem vzdělávací a konzultační společnosti FBE Praha a vyučujícím předmětů ovlivňujících rozvoj osobnosti na vysoké škole managementu a psychologie NEWTON College v Praze a v Brně a na katedře psychologie FF UK Praha. Věnuje se metodice vzdělávání dospělých a rozvoje osobnosti, práci se skupinou, poradenství při optimalizaci firemních procesů a zvyšování produktivity, vedení dlouhodobých výcviků v koučování a v efektivní práci s lidmi a zážitkových seminářů celostního osobního rozvoje.

Být tady a teď

Nina Schautová

Jsem psycholožka a Gestalt terapeutka. Mám soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze a příležitostně facilituji workshopy ve firmách. Spolupracuji s institutem InStep a IVGT. Gestalt jsem absolvovala právě na IVGT, dále mám za sebou mezinárodní program skupinové facilitace, výcvik v koučování ad. Věnuji se józe a mindfulness meditaci. Napsala jsem knihu o intuici a rozhodování. Mám dvě děti, se kterými jsem na rodičovské dovolené.

Něco za něco

Peter Kollár

Peter Kollár, absolvent G6-tky v Dialogu. Väčšinu svojho pracovného času trávim v súkromnej praxi, kde poskytujem individuálnu a párovú psychoterapiu. Okrem toho ponúkam možnosť individuálnych a tímových supervízií, pravidelne lektorujem seminár psychológie v Improve Academy a vediem praxe študentom psychológie. Rád využívam svoju kreativitu, pri tvorbe workshopov, kde kladiem dôraz na zážitok, pri tvorbe hudby, dj-ingu… milujem pohyb a cítim sa dobre, keď sa niečo deje.

Něco za něco

Veronika Novotná

Veronika Novotná, absolventka G6 v institutu Dialog a Postgraduálního výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty v rámci IVGT. Ve své klinické praxi se zabývám především dětskou obezitou a celkově tématem příjmu potravy a pohybem. V soukromé psychologické praxi pak terapeuticky pracuji jak s dětmi, tak s dospělými. V osobním životě věnuji v posledních letech hodně energie různým sportovním aktivitám v duchu citátu, že sport je poezie pohybu a činu.

Stejné pojmy - stejný význam? - aneb analogie mezi fyzikou a gestalt terapií

Alena Bilošová

Mgr. Ing. Alena Bilošová, Ph.D. pracuje jako odborná asistentka na Katedře aplikované mechaniky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Po absolvování výcviku v INSTEPu proměnila celoživotní koníček v druhou profesi a v současné době provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Chuť nežít aneb suicidalita v Gestalt terapii

Dana Stene

Mgr. Dana Stene, PhD., psycholog ve zdravotnictví. Vystudovala FF UP a zabývala se psychologií ve sportu. Od roku 2010 pracuje v Oslo, Norsko s klienty se závislostí na alkoholu, medikamentech a ilegálních drogách. Má zkušenost s ambulantní a krátkodobou i dlouhodobou komunitní léčbou ve zdravotnických zařízeních.

Chuť nežít aneb suicidalita v Gestalt terapii

Barbora Nová

PhDr. Barbora Nová, psycholog ve zdravotnictví. Vystudovala FSS MU, zabývala se psychoterapií dětí s poruchami chování. Od roku 2009 pracuje jako psycholožka ve Fakultní nemocnici Plzeň, aktuálně na Denní stacionáři Psychiatrické kliniky jako psychoterapeut na skupinových terapiích.

Slam poetry – stát se textem + Diskuse: FuckUp Evening

Michal Vybíral

Michal Vybíral, psychoterapeut a supervizor a lektor. Absolvent výcviků SUR a ČIS, mnohaletý příznivec Gestalt terapie a spoluzakladetel LOMu (Liga otevřených mužů). Zároveň již více než 10 let vystupuji jako slamer a moderuji slam poetry (včetně moderování národních finále 2015 – 2017) a akce a konference LOMu.  Žiji a pracuji především v Plzni.

Změna v praxi všímavosti a v Gestalt dialogu

Marián Chrasta

V roce 1999 jsem absolvoval výcvik v Institutu pro Gestalt terapii. Od roku 2002 jsem členem EAGT.  Od roku 2005 lektorem IVGT. Od roku 2012 lektorem Bulharského institutu pro GT a Kavkazského institutu pro Gestalt a rodinnou Terapii.

Využitie konštelácie v supervízii v Gestalt terapii

Margaréta Velická + Vladimír Velický

Autori sú zakladajúci členovia Dialógu, Slovenského inštitútu pre výcvik v Gestalt terapii.

Psychosomatický pacient v gastroenterologické ambulanci

Pavla Loudová

MUDr. Pavla Loudová (narozena 1975) pracuje jako lékařka endoskopického centra ON KOlín a ve své téměř 20-ti leté praxi se snaží ke svým klientům přistupovat celostním způsobem. Kromě odborného medicínského vzdělání ( atestace I. stupně z interní medicíny, II. atestace z oboru gastroenterologie a hepatologie, funkčních endoskopických licencí, licencí školitele) absolvovala dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesí pod vedením Mgr. Marie Zemanové a Mgr. Jana Knopa a v současné době je přihlášena k nástavbové atestaci z psychosomatické medicíny.

Psychoterapie v různých mořích aneb opravdu jde o Losnu a Mažňáka?

Daniel Krejcar

Daniel Krejcar, klinický psycholog, psychoterapeut, do loňska pracující převážně v soukromé praxi v rámci zdravotnictví, poslední roky pouze psychoterapeuticky. Od září 2018 vedoucí psycholog Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Psychoterapie v různých mořích aneb opravdu jde o Losnu a Mažňáka?

Tomáš Přikryl

Psycholog, psychoterapeut, supervizor, dlouhou dobu pracující v neziskovém sektoru, v posledních letech v soukromé praxi mimo zdravotnictví.

Diskuse: FuckUp Evening

Barbara Ernest

Som psychologička, terapeutka so súkromnou praxou v Prahe, absolventka Dialógu (G3), frekventantka supervízneho výcviku ČIS, členka výboru ČSGT (a mnoho ďalšieho). Rada robím veci z momentálneho nadšenia, čomu myslím solídne odpovedá aj množstvo fuckupov…

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Víc informací

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani jinak poskytovány třetím osobám.

Zavřít